Algemene Voorwaarden

De Praktijk

De praktijk voor Huid- en oedeemtherapie is gevestigd aan het Pallas Atheneplein 30 te Arnhem. De praktijk bevindt zich op de begane grond. U hoeft zich niet te melden en kunt direct plaatsnemen in de wachtkamer.
Er wordt bij Huidtherapie Schuytgraaf uitsluitend op afspraak behandeld. Op werkdagen worden afspraken ingepland. U kunt een afspraak telefonisch of via e-mail maken. Afspraken dienen altijd minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd. Dit kan telefonisch en per email (huidtherapieschuytgraaf@gmail.com).
Bij het niet tijdig afzeggen of niet nakomen van een afspraak wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Tijdsregistratie vindt plaats op het moment dat u belt, het antwoordapparaat inspreekt of uw email wordt ontvangen.
Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen op het telefoonnummer 06-14353421. Het kan voorkomen dat wij niet in de gelegenheid zijn om u te woord te staan. U kunt dan een bericht achterlaten op het antwoordapparaat , wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Rechten en plichten

Wanneer een huidtherapeut u behandelt ontstaat er een geneeskundige behandelingsovereenkomst. Hierbij is de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) van kracht. In de WGBO zijn een aantal rechten en plichten vastgelegd. Zo heeft u recht op het krijgen van informatie in begrijpelijke taal. De huidtherapeut dient de privacy van de patiënt te beschermen en te bewaren.
Naast deze rechten heeft u ook een aantal plichten. Zo dient u de huidtherapeut goed, eerlijk en volledig op de hoogte te stellen van uw problematiek. Een andere belangrijke plicht is de betalingsplicht. Tenslotte heeft de huidtherapeut het recht om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de patiënt en mag zij weigeren een behandeling uit te voeren.

Klachtrecht

Huidtherapeuten moeten als paramedische beroepsoefenaren voldoen aan de eisen die aan paramedici zijn gesteld. De Wet Klachtrecht cliënten zorgsector is op hen van toepassing. Om hier invulling aan te geven is de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten sinds 1 januari 2003 aangesloten bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP). Het secretariaat van de KCP is ondergebracht bij het Nederlands Paramedisch Instituut in Amersfoort.

Betalingsvoorwaarden

De behandelingen kunnen direct worden afgerekend, of vinden op rekening plaats. De tarieven voor de aangeboden behandelingen kunt u vinden op onze website www.huidtherapieschuytgraaf.nl of telefonisch opvragen. Er wordt altijd een minimum van 15 minuten in rekening gebracht.
Na ontvangst van uw factuur dient u deze binnen 14 dagen te voldoen op rekeningnummer 5899443 op naam van Huidtherapie Schuytgraaf. te Arnhem, onder vermelding van uw factuurnummer. U kunt uw factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. De patiënt (of ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger) blijft verantwoordelijk voor betaling. Voor sommige behandelingen ontvangt u geen factuur, deze worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.
Bij verzuim of het niet tijdig voldoen van uw rekening is Huidtherapie Schuytgraaf. gerechtigd om over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Tevens zijn wij gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) worden bij u in rekening gebracht.

Back to top